17.2 C
Żary, Polan
środa, 28 Czerwiec 2017

Regulamin Ogólny PORTALU Moja Gazeta

§ 1
Definicje

 1. Portal Moja Gazeta to strona internetowa www.moja-gazeta.info  wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu
 3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu.
 4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika lub administrację do Portalu
 5. Portal moja-gazeta.info jest zarządzany i prowadzony przez Moja Gazeta  sp. z o.o., z siedzibą w Żarach przy ul. Moniuszki 11  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486374, NIP:779-241-78-18.
 6. Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu.
  1.    Administrator to osoby wyznaczone przez właściciela Portalu.
  2.    Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Administratora lub właściciela Portalu.

§ 2
Zasady korzystania

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet
 2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji oraz szeroko rozumianej etykiety.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal.
 5. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  1.    przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  2.    zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  3.    obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  4.    obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  5.    propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  6.    propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  7.    zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  8.    zawierają treści pornograficzne.
 6. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są usuwane.
 7. Publikowane na stronach Portalu Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 8. Dodawanie Informacji do działów Ogłoszenia i Kontakt24 zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
 9. Dodawanie Informacji do działów Ogłoszenia, Kontakt24, Nekrologi jest dobrowolne i portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dodanych danych – jednak będzie starał się, aby informacje dodane w tych działach były weryfikowane i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. Dodając Informację, grafikę czy zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do informacji lub prawa do jej wykorzystywania. Przesłanie ich na adres redakcji oznacza, zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie przez redakcję.
 11. Dodając Informację, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 12. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.
 13. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

§3
Zasady korzystania z materiałów publikowanych na Portalu moja-gazeta.info

 1. Wszelkie prawa do publikowanych materiałów tj. artykułów, grafik, zdjęć, materiałów video należą do Portalu moja-gazeta.info – publikowanie ich bez zgody autora czy podania źródła jest zabronione.
 2. W niektórych przypadkach, niektóre prawa autorskie do publikowanych materiałów mogą należeć do osób trzecich, a Portal moja-gazeta.info posiada zgodę na ich publikację.
 3. Użytkownik przesyłając jakiekolwiek materiały redakcji wyraża zgodę na ich publikację, jednocześnie ceduje wszystkie prawa do tych materiałów na właściciela Portalu moja-gazeta.info bezpłatnie.

&4
Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z bycia użytkownikiem portalu moja-gazeta.info

 1. Rejestracja w Portalu moja-gazeta.info jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, dodając Informacje podczas rejestracji, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 3. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu „Pełnoprawny”. Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów pełnoprawnego użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@moja24.pl
 4. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
 5. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

§ 5
Redakcja

 1. Redakcja ma obowiązek:
  1.    dbać o dobry wizerunek Portalu moja-gazeta.info
  2.    dostarczać i publikować aktualne Informacje o szeroko rozumianej tematyce powiatu .
  3.    moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  4.    stale ulepszać funkcjonowanie Portalu,
  5.    dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 2. Redakcja ma prawo do:
  1.    edytowania Informacji zawartych w Portalu
  2.    korzystania z adresów pocztowych w domenie www.moja-gazeta.info, www.moja24.pl .
 3. Administrator i właściciel Portalu mają prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 4. Administrator ma prawo do:
  1.    wglądu do danych zapisanych w bazie danych Portalu
 5. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
  1.    zmianę przepisów prawnych,
  2.    utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Portalu,
  3.    utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z Portalu;
  2.    za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,
  3.    niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
  4.    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  5.    przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  6.    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji i Właściciela Portalu
  7.    Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Portal nie odpowiada
 7. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu.
 2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu.
 3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.

§ 7
Dane kontaktowe

Redakcja:
Moja Gazeta
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
NIP 779-241-78-18
REGON 302580736
konto bankowe Alior Bank 81 1060 0076 0000 3380 0009 5150
tel. 519 077 784
tel. 519 077 781
tel. 504 222 505
e-mail: redakcja@moja-gazeta.info
e-mail: a.buczynski@moja24.pl
Redaktor naczelny:
Paweł Skrzypczyński
tel. 519 077 784
e-mail:pawel.skrzypczynski@moja-gazeta.info

§ 8
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie     www.moja-gazeta.info  tj. 26.01.2016 r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Podczas zakładania konta każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.