środa, 29 maja 2024

Regulamin Ogólny PORTALU Moja Gazeta

§ 1
Definicje

 1. Portal Moja Gazeta to strona internetowa www.moja-gazeta.info  wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu
 3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu.
 4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika lub administrację do Portalu
 5. Portal moja-gazeta.info jest zarządzany i prowadzony przez PPUH Hayduk Andrzej Wojtaszek-Hayduk, z siedzibą w Żarach przy ul. Moniuszki 11, NIP:928-000-05-36, REGON 970030228.
 6. Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu.
  1.    Administrator to osoby wyznaczone przez właściciela Portalu.
  2.    Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Administratora lub właściciela Portalu.

§ 2
Zasady korzystania

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet
 2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji oraz szeroko rozumianej etykiety.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal.
 5. Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  1.    przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  2.    zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  3.    obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  4.    obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  5.    propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  6.    propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  7.    zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  8.    zawierają treści pornograficzne.
 6. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są usuwane.
 7. Publikowane na stronach Portalu Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 8. Dodawanie Informacji do działów Ogłoszenia i Kontakt24 zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
 9. Dodawanie Informacji do działów Ogłoszenia, Kontakt24, Nekrologi jest dobrowolne i portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dodanych danych – jednak będzie starał się, aby informacje dodane w tych działach były weryfikowane i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. Dodając Informację, grafikę czy zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do informacji lub prawa do jej wykorzystywania. Przesłanie ich na adres redakcji oznacza, zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie przez redakcję.
 11. Dodając Informację, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 12. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.
 13. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

§3
Zasady korzystania z materiałów publikowanych na Portalu moja-gazeta.info

 1. Wszelkie prawa do publikowanych materiałów tj. artykułów, grafik, zdjęć, materiałów video należą do Portalu moja-gazeta.info i/lub moja24.pl – publikowanie ich bez zgody autora czy podania źródła jest zabronione.
 2. W niektórych przypadkach, niektóre prawa autorskie do publikowanych materiałów mogą należeć do osób trzecich, a Portal moja-gazeta.info posiada zgodę na ich publikację.
 3. Użytkownik przesyłając jakiekolwiek materiały redakcji wyraża zgodę na ich publikację, jednocześnie ceduje wszystkie prawa do tych materiałów na właściciela Portalu moja-gazeta.info bezpłatnie.

&4
Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z bycia użytkownikiem portalu moja-gazeta.info

 1. Rejestracja w Portalu moja-gazeta.info i/lub moja24.pl jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, dodając Informacje podczas rejestracji, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 3. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu „Pełnoprawny”. Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów pełnoprawnego użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@moja24.pl
 4. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
 5. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

§ 5
Redakcja

 1. Redakcja ma obowiązek:
  1.    dbać o dobry wizerunek Portalu moja-gazeta.info i/lub moja24.pl
  2.    dostarczać i publikować aktualne Informacje o szeroko rozumianej tematyce powiatu .
  3.    moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  4.    stale ulepszać funkcjonowanie Portalu,
  5.    dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
 2. Redakcja ma prawo do:
  1.    edytowania Informacji zawartych w Portalu
  2.    korzystania z adresów pocztowych w domenie www.moja-gazeta.info, www.moja24.pl .
 3. Administrator i właściciel Portalu mają prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 4. Administrator ma prawo do:
  1.    wglądu do danych zapisanych w bazie danych Portalu
 5. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
  1.    zmianę przepisów prawnych,
  2.    utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Portalu,
  3.    utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z Portalu;
  2.    za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,
  3.    niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
  4.    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  5.    przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  6.    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji i Właściciela Portalu
  7.    Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Portal nie odpowiada
 7. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu.
 2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu.
 3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.

§ 7
Dane kontaktowe

Redakcja:
Moja Gazeta
ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary
NIP 928-000-05-36
REGON 970030228
konto bankowe Santander Bank 47 1090 2561 0000 0001 3427 3199
tel. 519 077 781
e-mail: redakcja@moja-gazeta.info
e-mail: a.buczynski@moja24.pl
Redaktor naczelny:
Andrzej Buczyński
tel. 519 077 781
e-mail:a.buczynski@moja24.pl

§ 8
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie     www.moja-gazeta.info i/lub moja24.pl  tj. 26.01.2016 r., z późniejszymi  zmianami ( zmiana 01.01.2022 r)
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Podczas zakładania konta każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Regulamin zamieszczania reklam na portalu internetowym www.moja24.pl

 §1

Definicje

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Wydawcą tygodnika Moja Gazeta i portalu internetowego www.moja24.pl  a Ogłoszeniodawcą zlecającym zamieszczanie ogłoszeń lub reklam.

W rozumieniu niniejszego regulaminu: ogólne warunki zamieszczenia reklam i ogłoszeń – to ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, reklam i innych form prezentacji o charakterze promocyjnym na portalu internetowym www.moja24.pl znajdujące zastosowanie jako postanowienie umowne do zawieranych umów (zleceń reklamowych) pomiędzy Wydawcą, a Ogłoszeniodawcą.

 1. WYDAWCA to – PPUH Hayduk Andrzej Wojtaszek-Hayduk z siedzibą w Żarach, ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary o numerze NIP 928-000-05-36, , wydającego tygodnik „Moja Gazeta” oraz portal informacyjny www.moja24.pl .
 2. OGŁOSZENIODAWCA w niniejszym regulaminie to – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie na łamach portalu www.moja24.pl  ogłoszenia wymiarowego, reklamy i inne formy prezentacji o charakterze promocyjnym;
 3. „Moja Gazeta” – to tygodnik wydawany przed Wydawcę o zasięgu: powiat żarski i żagański, w tym również jego okazjonalne wydania i dodatki okolicznościowe i tematyczne, wraz z portalem internetowym www.moja24.pl .
 4. Ogłoszenie – ogłoszenie wymiarowe płatne za moduł lub inna jednostka powierzchni określona w cenniku Wydawcy;
 5. Reklama – materiał reklamowy bądź inne formy prezentacji o charakterze promocyjnym płatne w zależności od wielkości, za moduł lub inna jednostkę powierzchni określonej w cenniku Wydawcy.

§2

Zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń

 1. Wydawca i redaktor naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
 2. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze, patentowe, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy handlowej i innych podobnych) do posługiwania się użytymi w zleconych zamieszczania ogłoszeń lub reklam – znakami, informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
 3. Złożenie przez Ogłoszeniodawcę zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy w określonej formie graficznej i tekstowej jest równoznaczne z oświadczeniem przez Ogłoszeniodawcę, że jest w pełni odpowiedzialny i spełnił wszelkie obowiązki, by ogłoszenie lub reklama której zamieszczenia zleca była w zgodzie z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami kupieckimi.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do naprawiania wszelkich szkód mogących wynikać po stronie Wydawcy w związku z treścią, lub formą zleconych do zamieszczenia ogłoszeń lub reklam, w tym i do poniesienia kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 5. Podstawą do zamieszczenia przez Wydawcę ogłoszenia lub reklamy na portalu internetowym www.moja24.pl  jest złożenie przez Ogłoszeniodawcę zlecenia określającego rodzaj ogłoszenia lub reklamy, jej powierzchnię, termin realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę, według cennika.
 6. W przypadku ogłoszeń lub reklam zlecanych do zamieszczenia przez Ogłoszeniodawcę prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osobą prawną lub inna jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, Ogłoszeniodawca taki zobowiązany jest przedstawić: Numer Informacji Podatkowej (NIP) oraz oświadczenie wyrażające zgodę na wystawienie przez Wydawcę faktury VAT bez podpisu Ogłoszeniodawcy.
 7. Zlecenie na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy zawiera cenę płatną za liczbę modułów lub inną powierzchnię ogłoszenia lub reklamy. Za opracowanie graficzno-techniczne, wykonanie reklamy lub opracowanie redakcyjne treści według dostarczonego projektu dolicza się jednorazowo dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni, złożoności grafiki i form redakcyjnych. Cena ustalana jest z handlowcem reprezentującym Wydawcę. Materiały reklamowe opracowane i wykonane przez Wydawcę nie mogą być wykorzystywane przez Ogłoszeniodawcę na łamach innych tytułów prasowych i bądź internetowych bez zgody Wydawcy.
 8. Odrębna umowna cena obowiązuje przy artykułach i wywiadach reklamowych (promocyjnych). Gotowe wywiady i artykuły reklamowe są płatne według cen modułów, w zależności od zajętej powierzchni. Należność za przygotowanie tekstu obciąża Ogłoszeniodawcę, a honorarium autorskie podlega zawartej przez niego z autorem odrębnej umowie-zlecenia. Teksty artykułów reklamowych publikowane są w ramce i opatrzone nadtytułem „tekst promocyjny” lub „reklama”.
 9. Redakcja ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadającym parametrom technicznym.
 10. Wszelkie zmiany w treści ogłoszenia lub reklamy – podane wyłącznie na piśmie – mogą być dokonane nie później niż trzy dni przed publikacją. Ogłoszeniodawca ma prawo do trzech bezpłatnych korekt reklamy bądź ogłoszenia. Następne płatne są w wysokości 20% wartości przygotowania reklamy. Redakcja ma prawo odrzucić korektę mającą charakter nieuzasadniony technicznie i merytorycznie.
 11. W przypadku niedostarczenia przez Ogłoszeniodawcę nowych materiałów w terminach określonych w punkcie 11, redakcja ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy dostarczonej w pierwotnej wersji.

§3

Płatności , rozliczenia i reklamacje

 1. Wycofanie zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy w terminie 5 dni i krótszym przed zamieszczeniem jej na portalu internetowym, uprawnią redakcję do obciążenia zleceniodawcy równowartością 100proc. uzasadnionej wartości zlecenia .W przypadku wycofania zlecenia/ zamówienia w terminie 10-14 dni przed ukazaniem się numeru, Ogłoszeniodawca ponosi koszty w wysokości 30-50 proc. Wartości zlecenia. W przypadku rezygnacji z reklamy długoterminowej w trakcie trwania emisji reklamy lub ogłoszenia Ogłoszeniodawca ponosi koszty w wysokości 25 proc. wartości zlecenia. W szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego punktu mogą być negocjowane i zmienione na mocy porozumienia stron zawierających zlecenie a w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności wydawnictwa postanowienia niniejszego punktu tracą ważność.
 2. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Ogłoszeniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy.
 3. Wydawca może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem. Wydawca także ma prawo odmowy publikacji reklam w trakcie realizacji zamówienia lub zlecenia, jeżeli ich forma lub treść spotka się z negatywnym odbiorem.
 4. Ewentualne reklamacje przyjmowane są wyłącznie na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub reklamy na portalu informacyjnym www.moja24.pl . Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się, że w dniu od którego emisja reklamy lub ogłoszenia  winna być rozpoczęta zgodnie z podpisanym zleceniem , sprawdzi czy emisja reklamy lub ogłoszenia na portalu www.moja24.pl  rozpoczęła się i trwa zgodnie z ustaleniami zawartymi na piśmie w formie zlecenia. Jeżeli ogłoszeniodawca stwierdzi, że reklama nie została zamieszczona to zobowiązuje się jednocześnie do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Wydawcę. Niezwłocznie tj. w przeciągu 1 dnia od umówionej daty rozpoczęcia emisji reklamy lub ogłoszenia.  Jeżeli Ogłoszeniodawca nie zgłosi Wydawcy ewentualnego braku zakupionej przez niego reklamy bądź ogłoszenia oznaczać to będzie, że reklama została wyemitowana na łamach portalu www.moja24.pl zgodnie z ustaleniami stron i zobowiązuje się do zapłaty za wyemitowaną reklamę.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie wydawanie portalu internetowego www.moja24.pl .
 7. Za emisję ogłoszeń i reklam przyjmowane są przelewy na konto Wydawcy w Santander Bank  oddział Żary nr konta: 21 1090 2561 0000 0001 3426 9399.
 8. Ustalona kwotę należy wpłacić w terminie określonym w zleceniu, nie później jednak niż 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku opóźnienia płatności zleceniodawca zostanie może być obciążony odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Redakcja zastrzega sobie również prawo wstrzymania emisji zamówionych ogłoszeń i reklam, jeżeli poprzednie faktury nie zostały opłacone.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Podpisanie przez Ogłoszeniodawcę Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy oznacza akceptację powyższych warunków. W sprawach spornych nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.
 2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie     www.moja24.pl   tj. 29.06.2017 r., z późniejszymi zmianami. Pierwsza zmiana regulaminu 01.01.2022 r.
 3.  Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Podczas zakładania zlecenia Ogłoszeniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.