Poznać opinie mieszkańców

789
Pojawiła się propozycja budowy nowej drogi pomiędzy ul. Serbską a obwodnicą biegnącą w stronę Olbrachtowa. fot. UM Żary

ŻARY | Urzędnicy prowadzą konsultacje społeczne związane ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Internetowa ankieta, w której można wypowiedzieć się między innymi o planowanych inwestycjach i rozwiązaniach na lata następne, dostępna będzie jeszcze przez trzy tygodnie.

Które tereny miasta będą najbardziej atrakcyjne pod zabudowę mieszkaniową? Gdzie powinny być tereny zielone, a gdzie przemysłowe? Jakie rozwiązania planowane komunikacyjne usprawnią ruch pojazdów w mieście? Takie między innymi zagadnienia poruszone są w ankietach skierowanych do mieszkańców Żar. Można je znaleźć pod adresem forms.nmaps.pl/um-zary.

Całe miasto można też obejrzeć na interaktywnej mapie, na której zaznaczono poszczególne obszary spełniające różne funkcje, istniejące budynki, a także projektowane drogi.

Urzędnicy mają nadzieję, że tego rodzaju internetowa forma konsultacji społecznych sprawi, że większa liczba mieszkańców aktywnie włączy się w proces planowania kierunków rozwoju miasta na kolejne lata. Nie trzeba przecież nawet wychodzić z domu, a tym bardziej tworzyć pism, które jeszcze należałoby dostarczyć do urzędu.

– Wychodzimy z taką inicjatywą, nie tylko w tej dziedzinie i pytamy w ten sposób mieszkańców, jakie jest ich zdanie – mówi wiceburmistrz Żar Olaf Napiórkowski. – W tym wypadku chodzi o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żary, czyli dokument będący jednym z ważniejszych opracowań planistycznych, ponieważ na jego podstawie tworzone są już konkretne plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium to ogólne założenia, według których zagospodarowywane będą tereny miejskie w przyszłości. Najprościej rzecz ujmując, jeśli dany obszar przewidziany zostanie na zabudowę mieszkalną, to nie powstanie tam fabryka.

Równolegle miasto przygotowuje się do projektu norweskiego, z którego może pozyskać środki na rozwój. Do tego potrzebny jest szereg analiz stanu obecnego. Okazuje się, że porównując Żary do Żagania, Nowej Soli i Bolesławca, właśnie Żary są ogólnie rzecz biorąc najlepiej rozwiniętym miastem, natomiast najgorzej wypada pod względem posiadanych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Stąd też potrzeba opracowania studium.

– Gdy upłynie termin nadsyłania ankiet, wykonane zostanie z tego sprawozdanie, które podsumuje preferencje mieszkańców wyrażone w tych ankietach, co się ludziom podoba, a co nie, w których rejonach chcieliby czegoś innego, niż proponujemy – mówi Ewa Kania z wydziału gospodarki nieruchomościami, architektury i zasobów komunalnych w żarskim ratuszu. – Będziemy to analizowali i jeśli nie będzie przeciwwskazań, wynikających chociażby z ograniczeń konserwatorskich, czy innych, będziemy się starali te głosy uwzględniać.

– Wstępną koncepcję przygotowali fachowcy, architekci, którzy mają doświadczenie w planowaniu, ale żeby wszystko dobrze zaplanować, potrzebna jest jeszcze wiedza
i zaangażowanie mieszkańców – mówi Olaf Napiórkowski.

Ankiety nie są więc jedynie czystą kartką do zapisania. Pytania dotyczą proponowanych rozwiązań. Na przykład, co mieszkańcy sądzą o nowej drodze pomiędzy Swiss Krono a Spomaszem. Czy takie połączenie usprawni komunikację w mieście? Jeśli tak, to jakiego typu tereny miałyby powstać wzdłuż planowanej drogi.

Część zagadnień dotyczy centrum miasta. W ramach prac nad Studium rozważa się wprowadzenie zapisu umożliwiającego utworzenie parkingu podziemnego w kwartale ulic Książęcej, Browarnej, Pańskiej i Zamkowej. Jakie są największe problemy historycznego centrum Żar? Można wskazać na przykład niewystarczającą ilość miejsc parkingowych, zbyt ubogą infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, zaniedbane budynki, itp. Można też wpisać własne uwagi i spostrzeżenia.

– Ten etap konsultacji jest ważny, ponieważ daje mieszkańcom możliwość dowolnego składania swoich propozycji, abyśmy mogli je przeanalizować – mówi Ewa Kania. – Jak chcą tu mieszkać i w jakim kierunku widzą rozwój swojego miasta, moim zdaniem jest to bardzo istotne, dlatego konsultacje prowadzimy wśród różnych grup społecznych i wiekowych.
Konsultacje przeprowadzane są wśród młodzieży. Młodzież może też porozmawiać na te tematy ze swoimi rodzicami.

– To młodzież tak naprawdę będzie korzystać z wypracowanych dziś kierunków rozwoju, ale dziś ich rodzice i dziadkowie mogą razem współdecydować, jak będzie się w Żarach żyło następnym pokoleniom – mówi wiceburmistrz Napiórkowski. – Takich dokumentów nie opracowuje się zbyt często.

Ostatnie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary opracowane było w 1999 roku. Zmienione zostało tylko raz w pewnym fragmencie w 2006 roku. Można więc zakładać, że opracowywane właśnie studium będzie obowiązywało przez kolejne dwie dekady.

Andrzej Buczyński