Uczą się zawodu w praktyce i zarabiają w wakacje

5343
Adrianna Stodolska i Karolina Radwan - stazystki CKZiU - technik logistyk

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego podczas wakacji pracują w firmach. Jak się ktoś wykaże, może dostać nawet stałe zatrudnienie.

Michalina Włosek stażystka ZSOiT technik usług fryzjerskich

Wszystko to w ramach projektu modernizacji kształcenia zawodowego w powiecie żarskim, którego liderem jest powiat, natomiast żarski oddział Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, jako partner, odpowiada za organizację praktyk i staży dla uczniów i nauczycieli.

Obecnie staże odbywa 110 uczniów ze szkół kształcenia zawodowego z Żar i Lubska oraz 9 nauczycieli. Staże odbywają się u 22 pracodawców. W projekcie biorą udział uczniowie żarskiego Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także szkół z Lubska – Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych.

– Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dobrowolnie deklarują chęć dokształcenia się, odbycia stażu – mówi Joanna Małecka, kierownik oddziału OPZL w Żarach. – Podobnie pracodawcy, z którymi rozmawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Unia dopłaca

Pracodawca nie zarabia na stażyście, ale też nie straci. Koszty, jakie ponosi przyjmując stażystę, czy praktykanta, są mu zwracane. Uczniowie zaś mogą zarobić. Po przepracowaniu 19 dni roboczych otrzymają 1500 złotych brutto. Jest to więc okazja z jednej strony na podniesienie swoich umiejętności i sprawdzenie w praktyce wiedzy wyniesionej ze szkoły. Z drugiej – możliwość zarobienia pieniędzy, które mogą się przydać chociażby na dalszą część wakacji lub jakiekolwiek inne potrzeby. Dodatkowo zwracane są również koszty dojazdów ucznia do firmy, w której pracuje.

Joanna Małecka – kierownik OPZL

Prawdziwa praca

Uczniowie traktowani są jak pracownicy firmy. Mają jakieś zadania do wykonania. Mogą też sprawdzić na własnej skórze, czy będzie im odpowiadał charakter pracy w dziedzinie, w której się kształcą. Przy okazji też mogą związać się z firmą na dłużej.

– Jedna osoba na przykład odbyła praktykę hotelarską i sprawdziła się na tyle, że zaproponowano jej pracę na drugi miesiąc – mówi Joanna Małecka. – Inna stażystka otrzymała propozycję pracy już teraz, na razie choćby na wakacje, bo ma jeszcze jeden rok szkoły.

Każdy uczeń szkół zawodowych może wziąć udział w tym projekcie tylko raz.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”  zrealizowanych zostanie 660 praktyk/staży dla uczniów i 38 nauczycieli. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Staże odbywać się będą na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem, w jakim się kształcą. Po zrealizowaniu 150 godzin stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto.

Przed każdą praktyką/stażem OPZL wspólnie z firmą i szkołą przygotuje program i harmonogram praktyki/stażu. Po zakończeniu każdy uczeń otrzyma portfolio i zaświadczenie o jego odbyciu. Stanowić to będzie potwierdzenie nabytych umiejętności podczas dodatkowej aktywności ucznia.

INFORMACJE DLA FIRM

Założenia projektu przewidują refundację ze środków unijnych kosztów stażu/praktyki (szkolenie BHP, badania lekarskie, odzież roboczą, materiały zużyte podczas odbywania praktyki/stażu); części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola opiekuna stażysty/praktykanta, bądź dodatku.

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział w projekcie, obligatoryjne będą musiały wnieść wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów związanych z realizacją stażu lub praktyki. Natomiast w przypadku firm mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw wniesienie wkładu własnego jest dobrowolne.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPZL w Żarach, ul. Wrocławska 12 (I piętro, pok. 19) lub telefonicznie 697 712 733, 577 100 461.

Andrzej Buczyński