Najpierw dokumentacja

935
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Urzędnicy szukają wykonawcy opracowania dokumentacji przebudowy trzech kolejnych ulic w Żarach.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach”, oferty można składać jeszcze tylko do 23 lipca, do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o godz. 12.00. Przy dokonaniu wyboru najlepszej oferty zastosowane zostaną dwa kryteria – 60% to zaproponowana cena, a 40% to doświadczenie zespołu projektantów z branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami:
Etap I – wykonanie i przedstawienie do zaopiniowania rozwiązań projektowych (możliwość opracowania na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych) uwzględniających wytyczne zamawiającego – czas realizacji wynosi 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Etap II – uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, sporządzenie i złożenie do odpowiedniego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnej uprawniającej do wykonania prac zgodnie z opracowaną dokumentacją, przekazanie przez wykonawcę zamawiającemu jednego kompletu projektu budowlanego – czas realizacji wynosi 400 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Etap III – przekazanie Zamawiającemu decyzji formalno-prawnej uprawniającej do wykonania prac zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz pozostałych opracowań w tym projektu budowlanego, projektów technicznych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Ponadto przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji wraz z uzgodnieniami w wersji elektronicznej – czas realizacji wynosi 470 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

ATB