Lubuska pocztówka z wakacji

938
fot. Andrzej Buczyński

REGION | Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs fotograficzny. Wystarczy zrobić jedno wakacyjne zdjęcie na terenie województwa lubuskiego i przesłać na adres organizatora konkursu. Najładniejsze zdjęcia mogą pojawić się na pocztówkach promujących województwo.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie:

Lato w pełni. To czas wypoczynku i rekreacji. Wielu z nas urlop spędza w naszym pięknym regionie. W związku z tym mamy dla Was ciekawą, wakacyjną propozycję. Jest nią konkurs pn. Lubuska pocztówka z wakacji. Co trzeba zrobić? Sprawa jest prosta. Wystarczy wysłać na adres konkurs@lubuskie.pl zdjęcie z dowolnego miejsca w województwie lubuskim wraz z jego krótkim opisem (maksymalnie do 500 znaków). Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie e-mailem zdjęcia (min. 5 megapikseli), z imieniem i nazwiskiem autora, a także numerem telefonu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 23.59. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie. W przypadku wysłania większej liczby zdjęć, zgłoszenie zostanie odrzucone.

Chcemy, abyście pokazali miejsca w woj. lubuskim, które warto odwiedzić. Zdjęcie może pochodzić z dowolnego okresu. Spośród nadesłanych prac przyznane zostaną trzy nagrody w postaci zestawu upominków. Ponadto wybrane zdjęcie bądź zdjęcia pojawią się na pocztówkach promocyjnych województwa lubuskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Ważne! Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zdjęcie naruszało prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

A więc, aparat do ręki i do dzieła! Czekamy na Wasze zgłoszenia!


Regulamin konkursu „Lubuska pocztówka z wakacji”

§ 1
Organizator konkursu
1.Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem.
2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „Lubuska pocztówka z wakacji”.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac oraz promocja Województwa Lubuskiego.

§ 3
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wysłanie na adres konkurs@lubuskie.pl zdjęcia z dowolnego miejsca w województwie lubuskim wraz z jego krótkim opisem (maksymalnie do 500 znaków). Chcemy, abyście pokazali miejsca w regionie, gdzie warto spędzić wakacje. Zdjęcie może pochodzić z dowolnego okresu.
2. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje kapituła konkursowa. Nagrodę otrzymają autorzy trzech wybranych zdjęć.

§ 4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 18 lat.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli (treść poniżej) o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@lubuskie.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników na facebook’owym fanpage’u „Lubuskie” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4 ) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu zgłoszenia do konkursu. Niepodanie informacji spowoduje, że zgłoszenie do konkursu nie będzie rozpatrywane.

§ 5
Warunki konkursu
1. Uczestnicy konkursu, o którym mowa w § 3, wysyłają e-maila ze zdjęciem (min. 5 megapikseli), imieniem, nazwiskiem autora oraz numerem telefonu do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 23.59. Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie. W przypadku wysłania większej liczby zdjęć, zgłoszenie zostanie odrzucone.
2. Uczestnik poprzez wysłanie zdjęcia potwierdza, że przesłane zdjęcie jest jego oryginalnym pomysłem, powstałym w wyniku jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie naruszającym praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mu autorskie prawa do pracy, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich.
3. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zdjęcie naruszało prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
5. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych zdjęć związanych z konkursem w celach promocji Województwa Lubuskiego, tj: w akcjach promocyjnych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, kopertach, albumach, katalogach, social mediach, notatnikach z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu, bez jakichkolwiek roszczeń majątkowych ze strony uczestników konkursu.

§ 6
Nagrody
1. Spośród nadesłanych prac przyznane zostaną 3 (słownie: trzy) nagrody w postaci zestawu upominków. Ponadto wybrane zdjęcie bądź zdjęcia pojawią się na pocztówkach promocyjnych województwa lubuskiego.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu. Informacja zostanie przesłana na maila, z którego dokonano zgłoszenia.
3. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez zwycięzcę w ciągu 14 dni o daty ogłoszenia wyników i podania adresu wysyłki przez zwycięzcę. Jeżeli laureat nie poda adresu do wysyłki lub nie odbierze nagrody osobiście w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, traci prawo do nagrody.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualny regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.lubuskie.pl.

ATB (źródło: lubuskie.pl)