Policja zachęca do pracy wyższymi zarobkami

575
fot. Lubuska Policja

ŻARY | Służba w Policji to ciekawa i wyjątkowa profesja, która daje wiele satysfakcji oraz stabilne zatrudnienie. Jeżeli chcesz zostać policjantem, skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Otrzymasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące doboru.

Od 1 stycznia 2022 roku kwota wynagrodzenia uległa zmianie, zarobki jakie możesz uzyskać po ukończeniu kursu podstawowego to:
– 4 509,05 złotych netto dla osób do 26 roku życia,
– 4 137,05 złotych netto dla osób powyżej 26 roku życia.
Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2022: 7 marca, 14 czerwca, 2 sierpnia, 19 września, 29 grudnia.
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok. Lażdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie- matura nie jest wymagana
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
Wymagane dokumenty:
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w ​językach obcych – ich tłumaczenie;
– świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
– książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru, możesz przyjść lub zadzwonić telefon 47 79 41 270.
Dla zainteresowanych służbą w Policji organizowane są bezpłatne zajęcia sportowe. Podczas spotkania można sprawdzić swoją sprawność fizyczną podczas pokonywania toru przeszkód, będącego jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Harmonogram zajęć sportowych w Żarach – 10, 24 marca 2022 (czwartek) w godzinach 17.00-19.00, hala sportowa w Szkole Podstawowej numer 8 ulica Partyzantów 9 w Żarach.

kom. Aneta Berestecka