Można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

1029
fot. UG Żary

GMINA ŻARY | Mieszkańcy Gminy Żary mogą składać wypełnione wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Żarach – III piętro budynku urzędu gminy, najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w pokoju 304 i 305  w godzinach pracy Ośrodka, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 
Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Kto może wnioskować o dodatek węglowy?
Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
WAŻNE! O dodatek mogą wnioskować gospodarstwa domowe wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (termin składania deklaracji do CEEB minął 30 czerwca 2022 r.).
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł jest przyznawany bez kryterium dochodowego.

Wzór wniosku do pobrania

źródło: UG Żary