Nowe wnioski 500+

3573

Obecne świadczenia w programie Rodzina 500+ będą wypłacane do września. Aby mogły być wypłacone od października, wcześniej należy złożyć nowy wniosek na kolejny okres świadczeniowy 2017/18.

– Nowe wnioski będą dostępne od 1 sierpnia w Biurze Obsługi Mieszkańca, wejście B – informuje Krystyna Kozłowska, naczelnik wydziału spraw społecznych w żarskim ratuszu. – Są także zamieszczone na internetowej stronie urzędu, w biuletynie informacji publicznej.

Aby zachować kontynuację wypłat, wniosek należy złożyć w sierpniu, wrześniu lub w październiku. Urząd na wydanie decyzji ma trzy miesiące. A to z uwagi na dużą ilość wypłacanych świadczeń. Obecnie w Żarach z programu 500+ korzysta prawie 2,3 tysiąca rodzin. Wniosek złożony w październiku może być rozpatrzony pozytywnie nawet dopiero w grudniu, ale świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem. Jeśli ktoś złoży wniosek dopiero w listopadzie, to może stracić jeden miesiąc z ciągłości wypłat.

Jeśli komuś urodzi się dziecko w sierpniu, to będzie musiał złożyć dwa wnioski – jeden na obecny okres świadczeniowy obowiązujący do końca września, a drugi – na następny okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Istotna zmiana

Dotychczas na przykład matki samotnie wychowujące dziecko mogły składać wnioski bez wskazywania ojca. Urząd nie miał podstaw, aby weryfikować, czy osoby składające wnioski są faktycznie samotne. To się zmieniło.

– W tej chwili prawo do otrzymania świadczenia otrzymają tylko te osoby samotnie wychowujące dzieci, które mają zasądzone alimenty na poszczególne dzieci – mówi Krystyna Kozłowska.

Dla przykładu – samotny ojciec wychowujący dwójkę dzieci otrzymywał dotychczas świadczenia na każde dziecko. Jeśli teraz okaże się, że ma alimenty tylko na jedno z nich, to na drugie nie dostanie już pieniędzy z 500+.

– Osoby nie posiadające obecnie tytułu wykonawczego do alimentów mogą złożyć wniosek o 500+, ale w ciągu trzech miesięcy muszą ten brakujący dokument złożyć do urzędu – mówi naczelnik. – Z obowiązku przedłożenia tytułu wykonawczego poświadczającego zasądzenie alimentów zwolnione są osoby samotnie wychowujące dziecko, jeżeli drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, lub dziecko jest pod opieką naprzemienną.

Kryteria dochodowe

Te pozostały bez zmian. Ubiegając się o świadczenie na pierwsze dziecko, dochód nie może przekroczyć 800 złotych na osobę, zaś w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1200 zł. Przy składaniu wniosków rozpatrywane będą dochody uzyskane w 2016 roku.

Osoby rozliczające się podatkiem zryczałtowanym do tej pory składały tylko oświadczenie o wysokości dochodów. Obecnie muszą potwierdzić to zaświadczeniem z urzędu skarbowego.

Każdy z członków rodziny ubiegającej się o 500+, osiągający dochody nieopodatkowane, musiał składać osobne oświadczenia. Na nowych wnioskach oświadczenie takie składa tylko wnioskodawca, nawet za innych członków rodziny.

Pośpiech wskazany?

Z reguły najwięcej wniosków składanych jest na początku i na końcu okresu ich przyjmowania. Jest duże prawdopodobieństwo, że od 1 sierpnia urzędy mogą przeżywać oblężenie. W żarskim ratuszu wprowadzono automat, który wydaje bilety i pilnuje kolejki. Trzeba sobie zdawać sprawę, że urzędnicy przyjmą około stu wniosków dziennie. Łatwo policzyć, że na załatwienie wszystkich chętnych potrzebnych będzie ładnych kilku tygodni.

Andrzej Buczyński