Honorowi Obywatele. Czym zasłużyli się dla miasta c.d.

3989

Po bankructwie u upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nastała nowa epoka – powstała III Rzeczpospolita Polska, a wraz z nią nowy ustrój samorządu. W trudnych latach przełomu tytuł Honorowego Obywatela otrzymali ludzie, którzy zasłużyli się społeczną pracą na rzecz innych.

Karl-Heinz Apel

Prestiżowy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żary w 1993 r. otrzymali: Günther Apel i Karl-Heinz Apel z Niemiec, Kirsten Hansen z Danii oraz Zdzisław Karmoliński.

W sprawie nadania tytułów głosowało już nie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej a Rada Miejska.

W dokumentach magistratu nie ma wniosków dotyczących obcokrajowców. Zachowała się jedynie treść uchwały. Jest za to ręcznie wypełniony wniosek dotyczący Zdzisława Karmolińskiego.

Obcokrajowcy

 W dokumentach magistratu zachowała się uchwała nr XXXVI/20/93 Rady Miejskiej w Żarach z 26 maja 1993 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy miejskiej Żary.

W wyniku tajnego głosowania Rada Miejska nadaje tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Miejskiej Żary” i przyznaje „Medal za zasługi dla miasta” obywatelom państw zachodnich. Zaszczytu dostąpili: Kirsten Hansen z Danii oraz Günther Apel i Karl-Heinz Apel z Niemiec. Za co dokładnie prestiżowy tytuł otrzymali obcokrajowcy? W uchwale czytamy, że za „udzielanie na przestrzeni minionych 10 lat pomocy humanitarnej w zakresie dostaw leków, sprzętu medycznego, środków czystości, sprzętu gospodarczego i.t.p.”

Zdzisław Karmoliński

Lekarz z misją

 We wniosku dotyczącym Zdzisława Karmolińskiego czytamy, że posiada wykształcenie wyższe – jest lekarzem. Miejsce pracy to : renta, a stanowisko: działacz Towarzystwa Opieki Brata Alberta.

Dalej czytamy, że Zdzisław Karmoliński „po maturze, nie przyjęty na studia (syn przedwojennego oficera), pracował fizycznie przy budowie Nowej Huty (1952-53). Po studiach medycznych, na które się dostał jako przodownik pracy socjalistycznej w Nowej Hucie, pracuje w Szpitalu w Częstochowie (1961-1963), a następnie jako lekarz wiejski w Trzebielu i lekarz oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Żarach (1963-1975). Etat starszego asystenta w szpitalu żarskim od 1975 r. Jednocześnie z-ca dyrektora ZOZ d/s lecznictwa (od 1976 r.). Po konkursie ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Żarach (1981-1992). Od 1992 r. na rencie.”

Dalej czytamy, że w latach 1989-1991 Zdzisław Karmoliński był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Żarach i „na tym szczeblu uczestniczy w wyborach parlamentarnych 1989 i samorządowych w 199 …. „. Dowiadujemy się, że „inicjuje Aptekę Leków z Darów i od roku 1990 do dziś prowadzi ją znajdując ludzi w Niemczech i Danii, którzy zbierają i przywożą do Żar bezpłatnie leki.” Doktor Karmoliński pozyskuje na aptekę budynek, przeprowadzając jego renowację i adaptację: „pracy tej dokonuje wraz z całym Komitetem Obywatelskim, zakładami pracy w mieście. Sortowanie i wydawanie leków odbywa się z jego dużym udziałem. Łączy te czynności z bezinteresownym leczeniem zgłaszających się ludzi.” We wniosku możemy też przeczytać, że „nie przyjęty na studia wpisał się do PZPR. Wystąpił 16 grudnia 1981 r. w proteście wobec wprowadzenia stanu wojennego”.

Wnioskodawca uznał, że warto we wniosku wspomnieć, że doktor Karmoliński „w 1982 r. umieścił w swoim oddziale zwolnionego na przepustkę z internowania Edwarda Lipca. wydał opinię o zagrożeniu życia, dzięki czemu E.Lipiec nie wrócił do miejsca uwięzienia.”

Pod wnioskiem podpisał się Józef Nowakowski, ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej. W rubryce, gdzie należy wymienić zasługi dla miasta, napisał: „zgodnie z moim pismem z 16.07.1993 stanowiącego załącznik.”

Walory umysłu i serca

 W piśmie, do którego kieruje przewodniczący Nowakowski, a które zachowało się w archiwum urzędu czytamy, że: „Zdzisław Karmoliński jest w Żarach powszechnie znanym, cenionym i szanowanym lekarzem, społecznikiem i obywatelem. Przy jego wydatnym współudziale została utworzona apteka leków z darów. Dzięki jego osobistym, przyjacielskim kontaktom z zagranicznymi sponsorami jest ona systematycznie zaopatrywana w leki i może z pożytkiem służyć społeczeństwu miasta i okolic. Doktor Karmoliński cały swój wolny czas poświęca pracy społecznej na rzecz chorych i potrzebujących pomocy. Osobiście prowadzi aptekę leków z darów, udzielając jednocześnie fachowych porad medycznych. Jest ponadto bardzo zaangażowany w działalność Koła Pomocy Charytatywnej im. Brata Alberta w Żarach. Przy jego żywym współudziale powstał Dom Samotnej Matki oraz Stołówka Charytatywna. Obie placówki funkcjonują z pożytkiem po dzień dzisiejszy. Walory umysłu i serca Zdzisława Karmolińskiego zasługują na uznanie. Dlatego zgłaszam wniosek (…) prosząc jednocześnie Kapitułę o dokonanie formalnej oceny wniosku i przedstawienie go pod obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 4 sierpnia 1993 r.”

Rada Miejska przychyliła się do wniosku przewodniczącego Józefa Nowakowskiego i uchwałą nr XXXVIII/29/93 z dnia 4 sierpnia 1993 r. zatwierdziła nadanie tytułu Honorowego Obywatela Zdzisławowi Karmolińskiemu za „całokształt pracy zawodowej i społecznej poświęconej na rzecz chorych i potrzebujących pomocy.”

Paweł Skrzypczyński

 Kto, kiedy, za co i na czyj wniosek otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żary? Starając się odpowiedzieć na to pytanie, publikujemy nazwiska i informacje zawarte na ten temat w urzędowych dokumentach. Nie jest naszą rolą ocenianie, kto zasłużył, a kto nie zasłużył na ten prestiżowy tytuł – czy się on komuś należy, czy też nie. Chcemy przedstawić fakty, a nie zajmować się ocenami – ocena należy do Czytelników. Nie chcemy też zajmować się szczegółowymi życiorysami – przedstawiamy to, co znajduje się w dokumentach magistratu. Piszemy, w jaki sposób, za jakie zasługi dla miasta i na czyj wniosek Honorowi Obywatele Miasta Żary otrzymali ten tytuł. Przedstawiamy kolejne sylwetki Honorowych Obywateli, posiłkując się urzędowymi dokumentami. Liczymy na opinie i komentarze Czytelników. Te najciekawsze i merytoryczne, będziemy publikować.

Procedura odebrania tytułu

Czy istnieje procedura odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żary? Otóż, nie istnieje. Jedyną drogą jest złożenie wniosku, jak w każdej innej sprawie, którą będą rozpatrywać radni miejscy. Wniosek może złożyć burmistrz miasta, grupa radnych lub grupa obywateli poparta 120 podpisami mieszkańców. Wniosek trafi pod obrady właściwych komisji Rady Miejskiej. Ostatecznie o odebraniu tytułu może zadecydować głosowanie w Radzie Miejskiej.

Kapituła

Uchwałą nr XXXVI/19/93 z 26 maja 1993 r. powołana został Kapituła do formalnej oceny wniosków o przyznanie honorowego obywatelstwa gminy miejskiej Żary.

W tajnym głosowaniu wybranych zostało pięcioro członków Kapituły:

1. Roman Bojanowski

2. Stefania Czerniejewska

3. ks. Tadeusz Kleszcz

4. Halina Wesołowska

5. Jerzy Węgier

PaS