Mieszkańcy Grabika i Mirostowic Dolnych zawiadomili UOKiK

1675
Maciej Szafrański z Mirostowic Dolnych działa w imieniu swoich sąsiadów

GMINA ŻARY | Mieszkańcy Grabika i Mirostowic Dolnych nie odpuszczają. Protestują przeciwko narzuconym przez żarski Zakład Wodociągów i Kanalizacji – nie tylko ich zdaniem – mocno zawyżonym stawkom za ścieki. Po stronie mieszkańców wsi opowiedział się między innymi prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Teraz Komitet Społeczny Mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych „Nie dla cen za ścieki” szuka sprawiedliwości w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W zawiadomieniu skierowanym na ręce prezesa UOKiK Marka Niechciała czytamy między innymi: „Na podstawie Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (Rozdział 4 art. 100.1) z późniejszymi zmianami, składamy zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy mieszkańców wsi Grabik i Mirostowice Dolne w Gminie Żary, korzystających z sieci kanalizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach (…). wnosimy o podjęcie decyzji i zobowiązanie w/w ZWiK w Żarach do zaniechania działań będących przedmiotem zawiadomienia w celu zapobieżenia istniejących już zagrożeń zbiorowych interesów konsumentów (…). W 2008 roku zawarte zostało porozumienie między samorządami miasta Żary i gminy wiejskiej Żary, na podstawie którego powołano Aglomerację w celu budowy i modernizacji sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Aglomeracja objęła: Miasto Żary oraz położone na terenie gminy Żary miejscowości: Grabik, Kadłubia, Mirostowice Dolne, Stawnik, Łaz, Mirostowice Górne, Olbrachtów i Sieniawa Żarska. Utworzenie tej aglomeracji było warunkiem podstawowym do pozyskania dofinansowania I etapu inwestycji obejmującej dwie dzielnice miasta (Kunice i Zatorze) oraz wsie Grabik i Mirostowice Dolne w wysokości 42.409.850 złotych współfinansowania Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję uruchomiono w 2015 roku. Z chwilą zapewnienia dofinansowania rozpoczęto szeroką kampanię w celu nakłonienia mieszkańców wsi Grabik i Mirostowice Dolne do wyrażenia zgody na rezygnację z nieekologicznych sposobów odprowadzania ścieków i przyłączenia się do planowanej sieci. Jednym z podstawowych argumentów użytych wobec mieszkańców wsi było publiczne przyrzeczenie Prezesa i przedstawicieli Zarządu Spółki ZWiK, że cena odbieranych ścieków będzie taka sama lub bardzo zbliżona do ceny dla mieszkańców miasta Żary. (…) Horyzont czasowy Projektu przyjęto do 2038 r. (30 lat od roku złożenia wniosku). – W rozdziale 10.2.2.1 Studium Spółka zapewnia: „Strategia cenowa Ceny usług wodno-kanalizacyjnych stosowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie mają charakteru cen rynkowych”. – mieszkańcom wsi przedstawiono również następujące obliczenia: „Podstawą wszelkich obliczeń w Studium wykonalności jest 3%. Prognoza cen za ścieki dla mieszkańców Gminy Żary (tabela nr 100) cena brutto: 2017 – 7,09 2018 – 7,20 2019 – 7,31 2038 – 12,40 .

Tymczasem po powierzeniu (na podstawie zawartego wcześniej porozumienia między gminą Żary a miastem Żary) zbiorowego odbioru ścieków z dwóch wsi (Grabik i Mirostowice Dolne), ZWiK (80% udziałów miasta Żary, 20% udziałów gminy wiejskiej Żary) w 2018 roku – Spółka, będąca właścicielem sieci kanalizacyjnej zażądała od gminy wiejskiej 29 złotych za 1 m3 ścieków…! Przy jednoczesnym stosowaniu wobec miasta Żary ceny 9 złotych. W związku z faktami, że: – zarówno Spółka, jak i jej większościowy współwaściciel – miasto Żary z uporem odmawiają zarówno jakichkolwiek negocjacji z gminą wiejską jak również usilnie starają się ukryć przed Obywatelami i instytucjami Państwa rzeczywiste założenia proponowane mieszkańcom wsi przed zrealizowaniem inwestycji (dowód: treść pisma Prezesa ZWiK do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 lipca 2019 r. (…) – Spółka całkowicie zlekceważyła obowiązki, które przyjęła na siebie w związku z dofinansowaniem inwestycji, jak również wycofała się z zapewnień składanych mieszkańcom wsi w celu nakłonienia ich do masowego przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej – Miasto Żary systematycznie lekceważy i pomija fakt obowiązywania Uchwały nr XIV/138/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żary (…) niniejsze zawiadomienie jest w pełni zasadne.”

ATB