Kolejna edycja miejskiego programu dofinansowania do wymiany pieców

1167
fot. UM Żary

ŻARY | Niedługo rusza piąta edycja programu, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do wymiany starego pieca na bardziej ekologiczny. W ten sposób urzędnicy chcą zachęcić mieszkańców do takich działań, a w rezultacie polepszyć jakość powietrza w mieście. 

Dotacja może wynieść nawet 85 procent kosztów kwalifikowanych. Osoby fizyczne liczyć mogą na 10 tys. złotych, natomiast wspólnoty mieszkaniowe nawet na 20 tys. złotych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie likwidacji urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym, o sprawności poniżej 80 procent lub użytkowanych ponad 10 lat. W jego miejsce należy zamontować urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła. Dotacja może być przeznaczona na zakup takiego nowego urządzenia.

Wnioski będzie można składać od 15 lutego do 25 lutego. Formularz można pobrać TUTAJ. Jak w poprzednich edycjach, decyduje kolejność składania wniosków.

Prace związane z wymianą pieca będzie można rozpocząć po podpisaniu umowy na przyznanie dofinansowania. Należy je zakończyć do 15 października 2021 r. Przyznaną dotację otrzymuje się po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. ATB


REGULAMIN

Regulamin udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.

CEL DOFINANSOWANIA
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, przez wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI
§ 2. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energia elektryczną, następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dotacja przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. osób fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości mieszkalnej oraz wspólnot mieszkaniowych.
2. Beneficjentem ubiegającym się o dotację na realizację zadania może być:
a) właściciel lub użytkownik wieczysty posiadający tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej w zabudowie jednorodzinnej,
b) właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej, który posiada w swoim lokalu indywidualne urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat,
c) wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają własną kotłownie wyposażoną w urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
§ 3. 1. Dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, poprzez wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem
urządzenia grzewczego zasilanego gazem lub urządzeń wykorzystujących energię elektryczną do celów grzewczych, w tym pompy ciepła.
2. Dopuszcza się posiadanie w lokalu mieszkalnym jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Urządzenie takie stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych.
3. W przypadku udzielenia dotacji na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanego dłużej niż 10 lat wymagana jest jego całkowita likwidacja.
§ 4. 1. Dotacja na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, zostaje udzielona Beneficjentowi tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów, o których mowa w §3 ust. 1, przy czym urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną musi być fabrycznie nowe (nieużywane) z przyznaną co najmniej dwuletnią gwarancją.

TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
§ 5. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Beneficjenta, o którym mowa w § 2 ust.1.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Nabór wniosków o udzielenie dotacji ustala się w terminie na dzień od 15 do 25 lutego każdego roku.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, Beneficjent zobowiązany jest uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od daty powiadomienia. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek zostanie odrzucony.
5. Beneficjent ubiegający się o dotację na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, o którym mowa w § 3 ust. 1, zobowiązany jest złożyć do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5 w terminie określonym jak w ust. 3 komplet dokumentów tj.:
a) wypełniony formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
6. W przypadku wspólnot mieszkaniowych zarząd zobowiązany jest do wniosku dołączyć również:
a) dokument potwierdzający prawo zarządu do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości w realizacji zadania objętego dotacja,
b) zgodę mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały,
c) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd.
7. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji decyduje kolejność ich złożenia z uwzględnieniem daty oraz godziny wpływu do urzędu.
8. Poprawność złożonych wniosków pod względem formalnym zostanie sprawdzona w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania przez Gminę Żary o statusie miejskim wniosków o dotację.
9. Beneficjenci, którzy złożyli wniosek o dotację na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, otrzymają pisemne powiadomienie o podjętym rozstrzygnięciu.
10. Podstawą do rozpoczęcia zadania oraz udzielenia dotacji na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, będzie umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Żary, a Beneficjentem.
11. Beneficjent, z którym Gmina Żary o statusie miejskim podpisze umowę o dotację a wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanego dłużej niż 10 lat na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest zobowiązany zrealizować zadanie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego, w którym została przyznana dotacja.

ZASADY FINANSOWANIA ORAZ TRYB ROZLICZANIA
§ 6. 1. Dla Beneficjentów o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a i b określa się dotację w wysokości do 85% faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł brutto. Kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
2. Dla Beneficjentów o których mowa w § 2 ust. 2 lit. c określa się dotacje w wysokości do 85% faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 20.000 zł brutto. Kwota dotacji podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
3. Przyznawanie dotacji celowej na wsparcie finansowania wymiany istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanego dłużej niż 10 lat na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy w danym roku kalendarzowym.
4. Dotacja celowa na wsparcie finansowania wymiany istniejącego urządzenia grzewczego na urządzenie grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim, a Beneficjentem.
5. W terminie 7 dni roboczych od daty zrealizowania zadania, Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5:
a) informację w zakresie zrealizowanego zadania – zgodnie z załącznikiem nr 2;
b) kserokopię faktur potwierdzających wysokość poniesionych wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 wraz z dowodem uiszczenia opłaty za fakturę;
c) dokument uprawniający do realizacji zadania, jeżeli wymagany jest odrębnymi przepisami w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.)
6. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych nastąpi w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zrealizowania zadania przez Beneficjenta.
7. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów rozliczeniowych, Beneficjent zobowiązany jest do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie.
8. Po pozytywnej weryfikacji zadania tj.: po podpisaniu protokołu końcowego, Beneficjent w terminie 14 dni otrzyma na konto podane we wniosku kwotę objętą dotacją.
9. Beneficjent nie otrzyma dofinasowania jeżeli:
a) nie zrealizuje zadania w wyznaczonym terminie;
b) nie dokona rozliczenia zadania.