Prawie 4 tys. zł na rękę. Policja szuka nowych funkcjonariuszy

1052
fot. Lubuska Policja

REGION | Wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600-3940 zł netto, nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe, prawa emerytalne po 25 latach służby. Tak między innymi zachęca się kandydatów do podjęcia pracy w Policji. Jak można zostać policjantem? Szczegóły poniżej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

KWP w Gorzowie Wlkp. organizuje zajęcia przygotowujące kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej. Z uwagi na pandemię Covid-19 uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach o kontakt telefoniczny pod numerem telefonów: 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.

Różanki/ koło Gorzowa Wielkopolskiego
26 (wtorek) stycznia 2021 w godz. 15.30 – 17.30
22, 29 (piątek) stycznia 2021 w godz. 15.30 – 17.30
Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej przy ul. Dębowej 3a

Zielona Góra
20, 27 (środa) stycznia 2021 w godz. 12.00 -14.00
Hala Akrobatyczna przy ul. Urszuli 22

Świebodzin
30 stycznia 2021 (sobota) w godz. 8.30 -12.30
Miejska Hala Sportowa ul. Zachodnia 7

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z komisarz Marzeną Śpiewak z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wielkopolskim, telefon 47 791 1253.

Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania toru sprawnościowego.

DOBÓR DO POLICJI

Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane od kandydatów:
– w komendach miejskich i powiatowych Policji woj. lubuskiego, /wykaz komend/
– w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach – Zespół Kadr i Szkolenia
tel. 47 79 41 270 od 7.00 do 15.00
– w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ulica Kwiatowa 10 codziennie w godzinach 7.30-21.30.
Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby składające dokumenty powinny być w maseczkach ochronnych.

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru
dobor.kwp@go.policja.gov.pl
telefon 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

1. Dlaczego warto zostać Policjantem?

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600-3940 zł netto;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
  szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

2. Kto może pełnić służbę w Policji

Służbę w Policji może pełnić (art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

3. Dokumenty do służby w Policji

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Kandydat powinien okazać się dowodem osobistym.

4. Procedura kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • złożenie dokumentów: podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie KWP w Gorzowie Wlkp. lub jednej ze szkół policyjnych – wykaz materiałów do testu wiedzy;
 • test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
  komisja lekarska – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

5. Co kandydat do służby powinien wiedzieć o tatuażach?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 punkcie 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18).

6. Skrócenie czasu karencji

Informujemy, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.) uległy skróceniu okresy karencji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Aktualnie obowiązujące okresy karencji po negatywnym wyniku z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wynoszą:

– 2 miesiące po teście sprawności fizycznej;
– 10 miesięcy po teście psychologicznym;
– 6 miesięcy po rozmowie kwalifikacyjnej;
– 12 miesięcy po postępowaniu sprawdzającym;
– 6 miesięcy po komisji lekarskiej;

Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2021: 23 lutego, 20 kwietnia, 13 lipca, 15 września, 3 listopada, 30 grudnia.

ATB (źródło: Lubuska Policja)