Posadź drzewo dla swojego dziecka – kolejna edycja

987
fot. UM Żary

ŻARY | Rusza kolejna edycja akcji „Drzewa Młodych Żaran”. Chętni mogą zgłaszać się już dziś.

Rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych po 1 stycznia 2020 roku, zameldowani w Żarach, mogą zgłaszać się do wspólnego sadzenia drzew. Akcję zaplanowano na 19 i 21 października, ale zgłoszenia przyjmowane są do 17 września. Akcja prowadzona jest nie pierwszy już raz, można więc zobaczyć na terenie miasta wcześniej posadzone drzewka, oznaczone tabliczkami z imionami dzieci. Ilość drzewek przewidzianych do posadzenia w tym roku jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin akcji „Drzewa Młodych Żaran”

§ 1
Zasady Ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Drzewa Młodych Żaran”, zwana dalej „akcją”.
Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach, zwany dalej „Organizatorem”.
Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości upamiętnienia narodzin najmłodszych mieszkańców gminy miejskiej Żary, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia przed drzewem tabliczki, na której zamieszczone zostanie imię dziecka oraz data jego urodzenia.
Celem akcji jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz pobudzenie aktywności obywateli miasta Żary.

§ 2
Warunki udziału w akcji
Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec gminy miejskiej Żary (zwany w niniejszym Regulaminie „uczestnikiem”), który pragnie upamiętnić narodziny dziecka urodzonego od dnia 1 stycznia 2020 roku, pod warunkiem zameldowania na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
Spełnienie wymogu meldunkowego, o którym mowa w ust. 1, będzie weryfikowane przez Organizatora w Ewidencji Ludności Gminy Żary o statusie miejskim.
Uczestnik akcji będzie miał możliwość posadzenia drzewa w miejscu przygotowanym przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach oraz zasypanie ziemią bryły korzeniowej, a także przymocowanie przygotowanej przez MOSRiW tabliczki z imieniem dziecka oraz jego datą urodzenia.
Nad bezpiecznym przebiegiem akcji będą czuwali pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku, którzy służyć będą uczestnikowi pomocą w posadzeniu drzewka.
Dla każdego dziecka można posadzić tylko jedno drzewo.
Uczestnicy będą mogli wybrać gatunek drzewa, a także lokalizację, spośród wskazanych przez Organizatora miejsc na terenie miasta, poprzez zaznaczenie swojego wyboru w formularzu zgłoszeniowym.
Udział w akcji jest bezpłatny.
Zakupu drzew oraz tabliczek dokonuje Organizator.
Organizator zobowiązuje się do pielęgnacji drzew.
Za przygotowanie terenu do przeprowadzenia akcji odpowiada Organizator.
Organizator zapewnia narzędzia oraz inne materiały potrzebne do sadzenia drzew, w tym: szpadle, paliki drewniane, itp. Aby wziąć udział w akcji, uczestnik zapewni sobie odpowiedni strój i rękawice ochronne we własnym zakresie.
Akcja odbędzie się w okresie jesiennym w dniach 19 i 21 października 2021 r. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia 17 września 2021 r.
Mieszkańcy zainteresowani przystąpieniem do akcji przedkładają formularz zgłoszeniowy a także klauzulę informacyjną w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku przy u. Telemanna 1 w Żarach. Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną można pobrać w sekretariacie MOSRiW, ul. Telemanna 1, 68-200 Żary lub na stronie internetowej www.morsiw.zary.pl. Przedłożenie dokumentów stanowi warunek udziału w akcji.
Termin naboru uczestników zostanie zakończony po wyczerpaniu puli drzew przewidzianych do posadzenia w danej edycji.
Organizator poinformuje na stronie internetowej www.mosriw.zary.pl o ilości drzew planowanych do posadzenia w ramach każdej edycji oraz o terminie składania formularzy zgłoszeniowych.
Ze względu na ograniczoną liczbę drzew oraz tabliczek będą one przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania zaplanowanej puli drzew w ramach danej edycji.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż przewidywana ilość drzew, Organizator może zaproponować uczestnikowi posadzenie drzewa w kolejnej edycji.

§ 3
Organizacja i przebieg akcji
Akcja odbywa się na terenach będących własnością Gminy Żary o statusie miejskim.
Drzewa będą sadzone zgodnie z planem nasadzeń przygotowanym przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach.
Sadzenie drzew odbędzie się w wyznaczonych w § 2 pkt 12 terminach w wyznaczonych miejscach, w wyznaczonych godzinach. Dodatkowo Organizator w celu potwierdzenia poinformuje zgłoszonych uczestników telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu akcji.
Kolejne terminy będą podawane z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
Organizator zastrzega, iż termin sadzenia drzew określony w § 2 pkt 12 może ulec zmianie.
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe użycie narzędzi oraz niestosowanie się do zaleceń Organizatora podczas przeprowadzania akcji przez uczestnika i spowodowane przez to urazy na uczestniku lub osobie trzeciej.
Uczestnicy akcji mogą sadzić wyłącznie drzewa dostarczone przez Organizatora i według wytycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
Drzewa posadzone niezgodnie z Regulaminem zostaną przesadzone w inne miejsce wybrane przez Organizatora.
Uczestnicy akcji zgłoszeni za pomocą formularza zgłoszeniowego, aby uzyskać tabliczkę upamiętniającą narodziny dziecka muszą uczestniczyć w akcji osobiście w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie.
Wydawanie tabliczek odbywać się będzie tylko w dniu sadzenia drzew, w ciągu godziny poprzedzającej rozpoczęcie akcji w lokalizacji, w której przeprowadzana będzie akcja.
Każdy zgłoszony uczestnik, który okaże dokument potwierdzając datę urodzenia dziecka zgodną z zapisami niniejszego Regulaminu (§ 2 pkt 1), otrzyma tylko jedną tabliczkę dla jednego dziecka.
Uczestnik akcji składając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na publikację wizerunku w celu umieszczenia go na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

§ 4
Postanowienia końcowe
Regulamin akcji „Drzewa Młodych Żaran” dostępny jest na stronie internetowej www.mosriw.zary.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.
Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu akcji rozstrzyga Organizator.
Organizator nie odpowiada za szkody na drzewach bądź tabliczkach powstałe w wyniku kradzieży lub aktów wandalizmu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu akcji.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz innych dodatkowych kosztów związanych z uczestniczeniem w akcji.
Organizator nie odpowiada za osoby małoletnie pozostające pod opieką uczestnika akcji w dniu sadzenia drzew w danej lokalizacji.
Każdy uczestnik, wraz z przystąpieniem do akcji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie MOSRiW, ul. Telemanna 1 w Żarach pod nr telefonu 68 4702870.

Formularz zgłoszeniowy
Więcej informacji

ATB