W policji możesz zarobić prawie 4 tys. na rękę. Na początek

838
fot. Lubuska Policja

ŻARY | Jeżeli skończyłeś szkołę i nie zdecydowałeś jeszcze co dalej, zastanawiasz się, czy kontynuować naukę, czy podjąć pracę – skontaktuj się z jednostką policji i dowiedz się, jak wstąpić w policyjne szeregi. To ciekawa i wyjątkowa profesja, która daje wiele satysfakcji.

Maj i czerwiec to czas, kiedy młodzi ludzie kończą edukację i zastanawiają się nad dalszą drogą zawodową. Warto rozważyć wszystkie możliwości dalszego, już dorosłego życia. Jeżeli chcesz podjąć pracę, lub studiować zaocznie i pracować skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia w każdej powiatowej jednostce Policji w województwie lubuskim. Tam otrzymasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące doboru.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok, a zarobki jakie możesz uzyskać po ukończeniu kursu podstawowego to:
– 3940 zł netto dla osób do 26 roku życia
– 3600 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Wymagane dokumenty:
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
– książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru, możesz przyjść lub zadzwonić tel. 47 79 41 270.

źródło: KPP Żary