Zmiana stawek za śmieci w Żarach

2388
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Od 1 sierpnia 2022 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888 ze zm.), Burmistrz Gminy Żary o statusie miejskim zawiadamia, iż Rada Miejska w Żarach w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XL/26/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022r., poz. 1070).
W uchwale ustalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny – 30,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Właściciele budynków jednorodzinnych, posiadający kompostownik, którzy złożyli odpowiednią deklarację, będą mieli wyższą niż w 2020 roku ulgę. Kwota zwolnienia
w 2022 roku to 8 zł od miesięcznej opłaty. Dla przykładu: 2 osoby zamieszkujące budynek jednorodzinny  powinny zapłacić 60 zł. Dzięki uldze zapłacą 52 zł.
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli zamieszkałych nieruchomości zawiadomienia
o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji.
W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji, w drodze decyzji administracyjnej, właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 60,00 zł
od osoby miesięcznie.
Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego telefonicznie pod nr 68 470 83 35 lub 68 470 83 98.

ATB (źródło UM Żary)