Policjant może ukarać. Sprawdź za co i jak

4078

Za co można dostać mandat i o jaką kwotę za łamanie przepisów może uszczuplić się nasz portfel.

Zatrzymanie i postój

– Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 1 pkt 150 zł

– Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 1 pkt 100 zł

– Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 1 pkt 100 zł

– Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: 1 pkt od 150 do 300 zł

– Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 1 pkt 100 zł

– Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 1 pkt 100 zł

– Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 1 pkt 100 zł

– Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 1 pkt 100 zł

– Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: 1 pkt od 200 do 300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

– Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 4 pkt 200 zł

– Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 2 pkt 100 zł

– Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 0 pkt 100 zł

– Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 pkt 200 zł

– Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: 3 pkt od 150 zł do 300 zł

– Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt 200 zł

– Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 2 pkt 100 zł

– Używanie „szperacza” podczas jazdy: 0 pkt 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

– Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 0 pkt 300 zł

– Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 0 pkt 200 zł

– Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 3 pkt 200 zł

– Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt 100 zł

– Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 0 pkt 50 zł

– Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 0 pkt 100 zł

– Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 0 pkt 100 zł

– Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 2 pkt 200 zł

– Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 2 pkt 200 zł

– oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 2 pkt 50 zł

– kierującego innym pojazdem: 2 pkt 200 zł

– Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

– włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 0 pkt 200 zł

– zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 0 pkt 50 zł

– Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 2 pkt 200 zł

– Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 1 pkt 200 zł

– Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 0 pkt 200 zł

– Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 0 pkt 100 zł

– Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt 50 zł

– Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: 0 pkt do 300 zł

– Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 0 pkt 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

– Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 0 pkt 200 zł

– Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 0 pkt 100 zł

– Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 0 pkt 150 zł

– Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 0 pkt 200 zł

– Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 0 pkt 150 zł

– Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: 0 pkt od 100 zł do 300 zł

Przewóz osób

– Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 1 pkt i 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł

– Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 1 pkt i 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł

– Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 2 pkt 100 zł

– Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 2 pkt 100 zł

– Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 0 pkt 50 zł

GREG

Kierujący

– Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt i od 50 do 5 tys. zł. Dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Dodatkowe świadczenie pieniężne – 5 tys. zł, a w przypadku recydywy – nie mniej niż 10 tys. zł

– Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt 500 zł

– Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 0 pkt 200 zł

– Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 0 pkt 100 zł

– Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 0 pkt 50 zł

– Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 0 pkt 500 zł

– Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: 0 pkt od 300 do 500 zł