Rekrutacja do przedszkoli w mieście i w gminie Żary

1320
fot. ARMG

MIASTO ŻARY / GMINA ŻARY | Jak zapisać dziecko do przedszkola? Poniżej przydatne informacje dla rodziców.

MIASTO ŻARY

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową: www.zary.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej przez siebie kolejności. Zachęcamy do zaznaczania na wniosku 3 przedszkoli.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 • otworzyć stronę internetową www.zary.przedszkola.vnabor.pl
 • otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,
 • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
 • złożyć wniosek wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek rekrutacyjny” do przedszkola „pierwszego wyboru”.

Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowany login, dzięki któremu będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu. Rodzice będą mogli również sprawdzić wyniki rekrutacji na liście, która wywieszona zostanie w przedszkolu „pierwszego wyboru”.

 • 26 luty 2021 r. – 15 marca 2021 r. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,
 • 29 marca 2021 r. godz. 9:00 Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • do 7 kwietnia 2021 r. Podpisywanie zobowiązań przez rodziców/opiekunów prawych kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola,
 • 14 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria ustawowe
Dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 100 punktów.
Dziecko niepełnosprawne – 100 punktów.
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego – 100 punktów.
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych – 100 punktów.
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo – 100 punktów.
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; za osobę samotną uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności) – 100. Dziecko objęte pieczą zastępczą – 100 punktów.

Kryteria lokalne

Dziecko rodzica/ów pracującego/pracujących, prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą lub studiującego/studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/ studiowaniem – 10 punktów.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu – 7 godzin i więcej – 10 punktów.
Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych, jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo ma/mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary – 60 punktów.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne – 10 punktów.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW (do wniosku dołącza się):

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą;
 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach, jako osoby zamieszkałej w Żarach;
 • oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
 • oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, do którego przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

GMINA ŻARY

Rekrutacja do przedszkola w Grabiku oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary, tel. 68 363 00 40.
WIĘCEJ INFORMACJI – Tu znajdziesz zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
ATB (źródło: UM Żary, UG Żary)