Zapisz dziecko do żłobka

1267
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | W tym roku nabór do żłobków miejskich rusza 1 kwietnia. W Żarach funkcjonują dwie takie placówki – przy ul. Broni Pancernej 10 i przy ul. Okrzei 13.

Do żłobków przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia trzeciego roku życia. Warunkiem jest też to, aby dziecko wraz z rodzicami lub opiekunami, mieszkało na terenie miasta Żary.

Rodzice, opiekunowie prawni, inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki
nad dzieckiem – ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia
kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” lub
„Deklaracji kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku” – do pobrania w placówce
żłobka od 1 kwietnia 2021 r., na stronach BIP żłobków http://bip.zlob1.zary.pl/, http://bip.zlob3.zary.pl/ w zakładce „Rekrutacja do żłobka” oraz na stronie Urzędu Miasta
w Żarach).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. Kartę zgłoszenia dziecka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są do potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2021 r.
Potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji opieki nad dzieckiem
w żłobku – rok szkolny 2021/2022” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.
Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Żłobka.
Imienna lista dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2021/2022 oraz lista rezerwowa
(dzieci oczekujące na przyjęcie do żłobka) zostanie sporządzona i umieszczona na tablicy ogłoszeń żłobka w terminie do 30 maja.
Rodzic/opiekun dziecka może złożyć do Dyrektora Żłobka odwołanie od postepowania
rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie i w terminie 14 dni od daty jego złożenia
przesyła rodzicom/opiekunom dziecka pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.
Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

ATB (źródło: UM Żary)