Dotacje dla organizacji pozarządowych

3292
Do 7 marca można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, ogłoszonym przez burmistrz Danutę Madej.
Zadania podzielono na cztery kategorie. O wsparcie dla swoich projektów można ubiegać się w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Chodzi tu o upowszechnianiem promocję w kraju i za granicą lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego oraz działalność na rzecz upamiętniania historii regionu.Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty związane z integracją europejską, takie jak organizowanie i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami i organizacjami innych państw. Pod uwagę będzie brane także wspieranie działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych mieszkańców Żar, przy partnerstwie zagranicznym.

W zakresie turystyki i krajoznawstwa można ubiegać się o dofinansowanie na promocję i wsparcie różnych odmian i form turystyki oraz na organizację imprez turystycznych dotyczących zdrowego stylu życia.

Miasto będzie również dotować zadania związane z integracją osób w wieku emerytalnym.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.bip.zary.pl w zakładce „konkursy ofert”.

ATB