Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

3493
Rekrutacja uzupełniająca obejmuje trzy miejskie przedszkola:
• Miejskie Przedszkole Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 9 Maja10,
• Miejskie Przedszkole Nr 4 w Żarach, ul. Sikorskiego 22,
• Miejskie Przedszkole Nr 8 w Żarach, ul. Górnośląska 28.
ZASADY REKRUTACJI:
 1. Przyjmowanie dzieci do w/w przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:  http://www.zary.przedszkola.vnabor.pl
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w jednym z trzech wyżej wymienionych przedszkoli lub w urzędzie miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów składają w jednym z w/wprzedszkoli. Informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów kandydata, złożona do dyrektora przedszkola.
 3. Do przedszkoli dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
 • otworzyć stronę internetową – www.zary.przedszkola.vnabor.pl,
 • otworzyć i wypełnić wniosek (wskazane jest dla dobra kandydata zaznaczenie trzech przedszkoli według preferowanej kolejności),
 • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
 • zanieść wniosek wraz z załącznikami do jednego z trzech w/w przedszkoli.
Ważne:
Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu, w powiązaniu z peselem dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w przedszkolu. Rodzice, którzy tylko ręcznie wypełnili wniosek i złożyli go w przedszkolu „pierwszego wyboru”, będą mogli sprawdzić wyniki rekrutacji na liście wywieszonej w tym przedszkolu.
 TERMINARZ REKRUTACJI:
do 14.08.2017 r.  godz. 15:00–  złożenie wniosku do przedszkola,
• 25.08.2017 r. godz. 15:00 – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych,
• od 26.08.2017 r. do 29.08.2017 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola,
• 31.08.2017 r. godz. 9:00 – publikacja listy kandydatów przyjętych.
KRYTERIA NABORU
Kryterium
Punkty1)
Kryteria ustawowe
Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
   100
Dziecko z rodziny wielodzietnej2)
   100
Dziecko niepełnosprawne
   100
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego
   100
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych
   100
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
   100
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)
   100
Dziecko objęte pieczą zastępczą
   100
Kryteria lokalne
Dziecko rodzica/ rodziców pracującego/pracujących, rodzica/rodziców prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą lub rodzica/rodziców studiującego//studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/studiowaniem
   10
Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej
   10
Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary
   80
 1. punkty uzyskane z kryteriów  ustawowych i lokalnych sumują się
 2. rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 3. samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW
Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2046 i 1948);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację,    lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem;
 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, 1583 i 1860);
 • oświadczenie rodzica/rodziców potwierdzające wolę rozliczania się lub rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoba/y zamieszkała/e w Żarach;
 • oświadczenie rodzica/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie rodzica/-ów dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane także w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
UWAGA!!!
Wniosek, który został wypełniony tylko przez stronę internetową, a nie został zaniesiony do przedszkola w formie papierowej,  nie bierze udziału w rekrutacji.