Wybory w powiecie żarskim

3387

“W dniu 2 lutego udamy się do lokali wyborczych, aby wybrać do rad narodowych swoich przedstawicieli, najlepszych z pośród kandydatów Frontu Jedności Narodu” – czytamy w broszurce, której fragmenty prezentujemy poniżej. Tak 60 lat temu wyglądała kampania wyborcza.

W wyborach do rad narodowych w 1954 roku wyszliśmy z programem wyborczym Frontu Narodowego wynikającym z potrzeb i możliwości naszego powiatu, który został w toku kampanii uzupełniony wnioskami i postulatami ludności.

Postulaty w zakresie melioracji zgłosili mieszkańcy wsi: Grotów, Bogumiłów, Straszów, Lipna, Złotnik i Marszów.

Ogółem w okresie trzech lat odwodniono 15.250 ha gruntów oraz przeprowadzono pielęgnację łąk na obszarze 844 ha.

Postulaty w zakresie elektryfikacji zgłosili mieszkańcy wsi Grotów, Biedrzychowice, Dąbrowiec, Sobolice, Jędrzychowice i Zajączek (kolonia).

W Zajączku mieszkańcy przeprowadzili elektryfikację własnymi siłami przy pomocy kredytowej państwa i technicznej Prezydium PRN oraz Zakładów Energii i Sieci.

W rozwoju hodowli osiągnęliśmy założenia planu ostatnich trzech lat. W tym samym okresie sieć sklepów handlu uspołecznionego wzrosła o 12,7 procent, a obroty detaliczne wzrosły z 203.598 tys. zł do 292.508 tys. zł tj. o 43,6 procent, a obroty zakładów żywienia zbiorowego o 29,7 procent.

Zostało szereg sklepów rozbranżowionych i unowocześnionych, ale nie zostało jeszcze poprawione zaopatrzenie sklepów i gospodarność naszych placówek handlowych.

Mamy poważne osiągnięcia w dziedzinie oświaty, gdyż zgodnie z postulatami ludności zostało zorganizowanych 9 szkół we wsiach: Rościcie, Sieciejów, Zajączek, Mielno, Kadłubia, Chwaliszowice, Miłowice, Górka i Dobrochów. Znikły w powiecie prawie całkowicie punkty bezszkolne, a powiat nasz ma najwięcej w województwie szkół pełnych.

Plany gospodarcze

W odniesieniu do naszego powiatu plan 5-letni zakłada poważny wzrost produkcji przemysłowej, zatrudnienia w przemyśle oraz wzrost produkcji rolnej.

W wyniku przyrostu naturalnego oraz przy uwzględnieniu osadnictwa i repatriacji ludność naszego powiatu w końcu roku 1960 winna wynieść około 54.200 zwiększając się w stosunku do roku 1955 o 8.900 osób.

Przewiduje się, że zatrudnienie w przemyśle socjalistycznym w końcu 1960 roku osiągnie liczbę 10.000 osób, a więc zwiększy się w stosunku do roku 1955 o 3.000 osób. Ogółem liczba zatrudnionych w tym okresie w naszym powiecie wzrośnie o 4.500 osób.

Wzrost zatrudnienia w przemyśle wynikać będzie z uruchomienia 8-miu nieczynnych zakładów przemysłowych i rozbudowy zakładów istniejących. Między innymi uruchomione będą następujące obiekty:
– Fabryka artykułów dekoracyjnych w Żarach,
– Huta Szkła giętego w Kunicach Żarskich,
– Kamionkownia w Łęknicy,
– Huta Szkła i kopalnia węgla brunatnego w Trzebielu
oraz trzy mniejsze zakłady.

Mieszkania

Wzrost przemysłu i wzrost ludności miejskiej stwarzają konieczność rozbudowy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Plan przewiduje wybudowanie wzgl. odbudowanie 1.073 izb mieszkalnych z czego zakłady pracy wybudują 375 izb.

Większe fundusze przeznaczone zostaną na remonty – kapitalne i bieżące mieszkań. W planie 5-letnim wydatkujemy na kapitalne remonty tylko z funduszów planu terenowego rad narodowych kwotę 17.078 tysięcy złotych.

Rolnictwo

Planuje się na najbliższe lata wzrost produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na przykład w planach zbóż w stosunku do 1955 roku planuje się wzrost o około 12,5 procent, ziemniaków o 5,5 procent, buraków cukrowych o 7 procent. Pogłowie zwierząt ma wzrosnąć na 100 ha użytków rolnych jak następuje: bydło z 34 do 47 sztuk, trzoda chlewna z 55 do 59 sztuk, owiec z 15 do 25 sztuk.

Przy sprzyjającej hodowli i racjonalnym odżywianiu możliwy jest wzrost wydajności mleka od krowy rocznie o 200 litrów to jest z przeciętnie osiąganej w 1955 roku 1.900 litrów do 2.100 litrów w roku 1960.

Handel

Wzrost ludności powiatu oraz podniesienie dochodów miejskiej i wiejskiej ludności stawiają przed aparatem handlu poważne zadania należytego zaopatrzenia rynku. Ocenia się, że obroty detaliczne na jednego mieszkańca w roku 1960 wzrosną o 25 procent w stosunku do roku 1955.

Oświata

Charakterystycznym jest w bieżącej 5-latce niezwykle wysoki przyrost dzieci w wieku szkolnym. Wynosi on dla naszego powiatu 82 procent. Liczba uczniów w szkołach podstawowych, która wynosiła w roku 1955 – 5.421 w roku 1960 wzrośnie do 9.900 uczniów. Dla zabezpieczenia należytych warunków nauczania należałoby wybudować 87 izb szkolnych. Tym samym środki jakimi dysponujemy pozwalają na wybudowanie 40 nowych izb.

Poza budowanymi obecnie szkołami w Żarach i Złotniku wybudowane zostaną dalsze nowe dwie szkoły to jest w Trzebielu i Olszyńcu.

Kultura

Na odcinku kultury mamy jeszcze poważne zaniedbania, które stopniowo musimy usuwać. Zagadnienie kultury na naszym terenie zostało zaniedbane w wyniku czego nastąpił zastój w pracy świetlic, domu kultury oraz pracy i rozwoju zespołów. W roku bieżącym nastąpił zwrot na tym odcinku. Zainteresowanie się sprawami kultury przez zakłady pracy i całe społeczeństwo stwarza lepsze społeczne podstawy jej rozwoju. Uruchomienie Klubu Robotniczego przez Żarskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, czynione wysiłki zmierzające do uruchomienia Spółdzielczego Domu Kultury dają gwarancję, że rozwój życia kulturalnego idzie w dobrym kierunku.

Wydaje się słusznym i koniecznym podjęcie odpowiednich wysiłków w kierunku rozwiązania zagadnienia Powiatowego Domu Kultury przy inicjatywie i czynnym poparciu społeczeństwa żarskiego.

Służba zdrowia

Również i w zakresie zdrowia w obecnej pięciolatce nie rozwiążemy jeszcze wszystkich problemów, a szczególnie zasadniczego to jest zlokalizowania w jednym miejscu i stworzenia odpowiednich warunków dla działalności Szpitala Powiatowego. Projekt przebudowy kompleksu budynków po szpitalu psychiatrycznym nie został przyjęty przez władze centralne z uwagi na poważne nakłady związane z przebudową i dlatego też sprawa budowy nowego szpitala powiatowego zostanie rozwiązana w następnej pięciolatce.

Gospodarka i inwestycje

Na odcinku przemysłu terenowego plan zakłada wzrost produkcji zakładów przemysłu terenowego i spółdzielczego pracy o 9,5 procent w stosunku do wykonania za rok 1957. Wartość produkcji towarowej wg. cen zbytu w 1958 roku winna osiągnąć 37.365 tysięcy złotych, w tym przemysł spółdzielczy 25.240 tysięcy złotych.

W ramach planu inwestycyjnego budowana będzie lecznica weterynaryjna w Żarach. Kredyt na budowę lecznicy w wysokości 700.000 złotych znajduje swe odbicie w budżecie. Odbudowanych zostanie 9 zagród wiejskich dla nowo osiedlających się w naszym powiecie kosztem 1.460.000 zł.

W ramach inwestycji w 1958 roku nastąpi rozpoczęcie adaptacji pałacu w Miłowicach na prewentorium dziecięce. Limit na 1958 rok wynosi 2.000.000 złotych.

Lepiej mieszkać

Na polepszenie warunków bytowych ludności w planie na rok 1958 ujęto kwotę 3.200.000 złotych na remonty kapitalne budynków mieszkalnych. Niezależnie od tego kwotę 2.095.250 złotych przeznacza się na remonty bieżące i konserwację budynków mieszkalnych tak w Żarach, jak i osiedlach na terenie powiatu.

Poza tym z kredytów przeznaczonych na akcję repatriacyjną wyremontowanych zostanie w Żarach ponad 70 izb, w Łęknicy 95 izb, w Trzebielu 95 izb i Nowych Czaplach 50 izb. W ramach inwestycji przeprowadzone zostanie unowocześnienie filtrów na stacji pomp Nr 2 oraz budowana będzie studnia głębinowa w Kunicach Żarskich. W roku 1958 przeznaczone jest na gospodarkę komunalną i mieszkaniową 10.515.000 złotych. Wydatki na gospodarkę komunalną i mieszkaniową stanowią 29,1 procent budżetu powiatu.

Budżet

Założone zadania planowe znajdują swe pokrycie w uchwalonym budżecie. Budżet zbiorczy powiatu tak po stronie dochodów jak i wydatków ujmuje kwotę 36.043.000 złotych. Ponad 77 procent wydatków przeznacza się na takie działy gospodarki narodowej jak: gospodarka komunalna, oświata, zdrowie, kultura i pomoc społeczna, a więc działy, które są wyrazem troski o poprawę warunków socjalnych i bytowych ludności powiatu.

Wybory

Wszelkie obowiązki i poważne zadania rad wymagają, aby zasiedli w nich ludzie, którzy potrafią te zadania w sposób uczciwy i energiczny wykonywać.

Dlatego, jeżeli od władzy którą wybierzemy, chcemy wymagać, aby swe rządy dobrze sprawowała, za wybór radnych muszą wziąźć na siebie odpowiedzialność wszyscy wyborcy biorący udział w głosowaniu.

Obywatele powiatu żarskiego – dajcie dowód swojego poparcia dla programu Frontu Jedności Narodu, dla naszego programu, dla budowania pokoju, socjalizmu i demokratycznej odnowy, dla lepszego jutra wszystkich ludzi pracy i dobrej woli, dla rozkwitu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

oprac. Andrzej Buczyński