Warto zatrudnić studenta

2142

Popularnym wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnienie, szczególnie w okresie letnim, studentów na umowie zleceniu. Jednak nie każdy student ma takie same prawa. Trzeba więc uważać przy zawieraniu umów i wnoszeniu opłat do ZUS-u.

Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają studentów, ponieważ do ukończenia 26 roku życia, studenci zatrudnieni w tej formie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentem jest każdy, kto kształci się na wyższej uczelni. Bez znaczenia jest obywatelstwo i kraj odbywania studiów oraz fakt czy uczelnia jest państwowa czy prywatna. Student nabywa prawa z chwilą wpisania w poczet studentów  i złożenia ślubowania. Status ten przysługuje do ukończenia studiów, czyli najczęściej do złożenia egzaminu dyplomowego. Można go stracić poprzez skreślenie z listy studentów. Osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), zachowuje prawa studenta do 31 października w danego roku, ale nie jest to równoznaczne posiadaniem statusu studenta. Dlatego w czasie między ukończeniem studiów I stopnia a uzyskaniem statusu studenta studiów II stopnia za studenta pracującego na umowie zleceniu trzeba opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.  Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykonywania takiej umowy to tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiązkowe.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani jako studenci i dlatego  od zawartych z nimi umów zlecenia należy opłacać pełne składki.

– Pełne składki trzeba również opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Taka umowa jest traktowana na równi z umowa o pracę – informuje Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego.

PAS