Poczta Polska – OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO

3134
ogłoszenie płatne

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Żary ul. Pocztowa 3-4,

gmina Żary, powiat żarski, woj. lubuskie

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań .

Miejsce składania ofert: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości
w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji Zielona Góra, ul. Elektronowa 1, 65-900 Zielona Góra, biuro administratorów.

Charakterystyka lokalu użytkowego:

łączna powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 131,40 m2, na którą składa się 7 pomieszczeń: WC  o powierzchni 7,10 m2, pomieszczenia biurowe: nr 1 o powierzchni 19,50 m2, nr 2 o powierzchni 15,40 m2, nr 3
o powierzchni 21,30 m2, nr 4 o powierzchni 22,40 m2, nr 5 o powierzchni 18,00 m2, korytarz o powierzchni 27,80 m2. Otynkowanie ścian i sufitów lokali w stanie ogólnym dobrym, wskazane malowanie pomieszczeń.

Wyposażenie lokalu stanowi instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, a także wodno-kanalizacyjna. Niezależnie od czynszu, najemca lokalu będzie uiszczał opłaty za media, stanowiące zwrot ponoszonych przez wynajmującego kosztów, obejmujące: centralne ogrzewanie w formie zaliczki, energię elektryczną, wodę i ścieki na podstawie podliczników. Koszty wywozu nieczystości stałych będą pokrywane przez najemcę w oparciu
o odrębną umowę, zawartą zakładem komunalnym.

Termin obowiązywania umowy najmu:

60 miesięcy

Wysokość wywoławczej stawki czynszu:

10,00 zł/m²/ m-c netto

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. złożenie pisemnej oferty ze stawką czynszu za 1m2,
  2. zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami najmu (umową najmu),
  3. złożenie pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu przetargu oraz treści projektu umowy najmu.

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Pionu Infrastruktury w miejscowości Zielona Góra
ul. Elektronowa 1, biuro administratorów tel. 502 016 543, w godzinach od 800 do 1400.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Żary ul. Pocztowa 3-4 – lokal użytkowy” należy składać do dnia 09.08.2018r. do godz. 9.00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji 65-900 Zielona Góra ul. Elektronowa 1, biuro administratorów.

Otwarcie ofert odbędzie się w biurze administratorów w budynku ul. Elektronowa 1, w Zielonej Górze, w dniu 09.08.2018r. o godz. 9.30

 Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do odbycia przetargu.

Bliższe informacje na temat stanu  technicznego lokalu oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie od godz. 730 – 1430 z administratorem obiektu pod nr telefonu: 502 016 543

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.