W tym roku kolejne dotacje na remonty kamienic w Żarach

708
fot. Andrzej Buczyński

ŻARY | Z roku na rok przybywa ładnych kamienic w mieście. Po remoncie odzyskują dawny blask i cieszą oko. Jest to możliwe między innymi dzięki dotacjom z miejskiego budżetu.

W tym roku znów można ubiegać się o środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Termin składania wniosków upływa 15 lutego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów brutto, jednak nie więcej niż 50.000 zł, lub też do 100% nakładów brutto, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź też w przypadku złego stanu zachowania zabytku, grożącego jego bezpowrotnym utraceniem.

Wniosek o dotację powinien zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko, adres lub nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;
 • zakres rzeczowy prac lub robót;
 • kalkulację przewidywanych kosztów brutto realizacji prac lub robót budowlanych;
 • harmonogram prac wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
 • oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;
 • oświadczenie wnioskodawcy o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku (części zabytku) oraz o wystąpieniu o takie środki do innych podmiotów.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem
następujące dokumenty, w szczególności:

 • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczy wniosek;
 • aktualny odpis z księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego inny dokument potwierdzający sposób władania do nieruchomości;
 • kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski;
 • przewidywany harmonogram prac objętych dotacją;
 • zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót lub orzeczenie właściwego organu nadzoru budowlanego, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym. W przypadku prac przy zabytku ruchomym należy dołączyć ponadto program prac;
 • dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu technicznego zabytku objętego wnioskiem o dofinansowanie, w postaci papierowej lub cyfrowej.

WNIOSEK [pobierz]
SPRAWOZDANIE [pobierz]
Uchwała Nr XXIV-105-20 [pobierz]
Uchwała Nr XXXVI -146-17 [pobierz]
Uchwała Nr XXXVII- 186-17 [pobierz]

ATB