A może w policji? Praca czeka na chętnych

708
fot. Lubuska Policja
ŻARY | Są wolne etaty. Trzeba tylko spełnić kilka warunków. Jakie? Przeczytaj do końca. Policjanci z żarskiej komendy zachęcają – skontaktuj się z jednostką policji i dowiedz się, jak wstąpić w policyjne szeregi. To ciekawa i wyjątkowa profesja, która daje wiele satysfakcji oraz stabilne zatrudnienie.
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, każdy kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do
służby wojskowej.
Jeżeli spełniasz wymienione wyżej wymogi formalne, możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
Wymagane dokumenty:
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w
językach obcych – ich tłumaczenie;
– świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);
– książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową)
zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie
do rezerwy.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji www.lubuska.policja.gov.pl, bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doboru, możesz przyjść lub zadzwonić: telefon 47 79 41 270.
Dla zainteresowanych służbą w Policji organizowane są bezpłatne zajęcia sportowe. Można sprawdzić swoją sprawność fizyczną podczas pokonywania toru przeszkód, będącego jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Harmonogram zajęć sportowych:
Żary – 17, 24 lutego 2022 (czwartek) w godzinach 17.00-19.00.
Hala Sportowa w Szkole Podstawowej nr 8, ulica Partyzantów 9 w Żarach.
źródło – KPP Żary