Nie ma w Żarach imprez dla młodych? Wymyśl taką sam za 16 tys. złotych

881

ŻARY | Masz 14-25 lat i chciałbyś, aby w Żarach zorganizowano jakąś imprezę, albo wydarzenie? Zgłoś swój pomysł do konkursu „Młodzi mają głos”. Najciekawszy zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Jest oczywiście kilka warunków, które muszą być spełnione.

Cele konkursu
Zidentyfikowanie potrzeb i włączanie młodego pokolenia w budowę oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta. Pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej młodych oraz współodpowiedzialności za naszą małą ojczyznę. Integracja lokalności społecznej o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym. Budowanie współpracy między młodymi mieszkańcami Żar a samorządem Gminy Żary i miejskimi instytucjami.

Konkurs skierowany jest do osób między 14 a 25 rokiem życia. Pomysły do konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne lub grupy nieformalne.
Organizatorem konkursu jest Gmina Żary o statusie miejskim. Koordynatorami konkursu z ramienia Gminy Żary są członkowie Zespołu do spraw kultury w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć !!!” są Beata Kłębukowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach i Łukasz Matyjasek, dyrektor Żarskiego Domu Kultury w Żarach.
Pomysłodawca zwycięskiego wydarzenia (osoba indywidualna lub grupa nieformalna) będzie uczestniczyć w realizacji poszczególnych etapów zadania przy wsparciu wyznaczonej przez organizatora miejskiej instytucji, która posiada zaplecze merytoryczne i materialne do organizacji wybranego typu imprezy. Miejscem realizacji wydarzenia musi być miasto Żary. Uprawnieni do udziału w konkursie mogą zgłosić jeden pomysł na nowe wydarzenie skierowane do młodych odbiorców. Wydarzenie musi mieć charakter kulturalny, rekreacyjny lub sportowy. Całkowity koszt realizacji inicjatywy nie może przekroczyć kwoty 16026,81 zł. Inicjatywa zostanie zrealizowana w 2022 roku.

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 (I piętro – sekretariat), od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 15.30; wysłać pocztą na adres: Żarski Dom Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary. Wniosek można też wypełnić w formie elektronicznej, dostępny jest na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury www.dkzary.pl. Szczegółowych informacji udziela Beata Kłębukowska 68 374 37 36 i Łukasz Matyjasek 68 374 24 13. Projekty na nowe wydarzenie należy złożyć do 8.04.2022 roku (decyduje data wpływu).

Zasady wyboru nowej inicjatywy
Wnioski zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Żary. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 29 kwietna 2022 r. Komisja oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Inicjatywy/pomysły na nowe wydarzenie muszą spełniać następujące warunki: dotyczyć potrzeb młodych mieszkańców miasta wynikających z diagnozy przeprowadzonej na etapie projektowania działań; być realizowane na terenie miasta Żary; mieć niekomercyjny charakter; muszą być autorskimi pomysłami zgłaszających, nie mogą naruszać praw osób trzecich.
Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę: innowacyjność pomysłu i sposób realizacji projektu, atrakcyjność, realna możliwość wykonania planowanych działań, użyteczność społeczna, racjonalne koszty. Komisja wybierze jeden pomysł na nowe wydarzenia skierowane do młodych mieszkańców naszego miasta.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiego projektu, jeżeli żaden nie będzie spełniał wymogów konkursu lub z przyczyn niezależnych, uniemożliwiających zrealizowanie zaproponowanych inicjatyw, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu.

Regulamin konkursu (do pobrania).
Karta zgłoszenia (do pobrania).

ATB