Emeryci i renciści dorobią więcej

595
fot. Andrzej Buczyński

Emerycie i rencisto, będziesz mógł dorobić więcej! GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. To oznacza, że od 1 grudnia renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich świadczeń. Muszą jednak kontrolować czy ich zarobki nie spowodują ich zmniejszenia lub zawieszenia. Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od przychodów z umowy
o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić bez konsekwencji do 3618,30 zł. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc., ale nie więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6719,70 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 6719,90 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu 3618,30 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Kwota ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2021 r.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny oraz osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł. Wówczas, jeżeli przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty.

źródło: ZUS